szolgáltatás

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obsahují práva a povinnosti společnosti Extreme Digital ZártkörűenműködőRészvénytársaság (dále jen „Poskytovatel služeb“) a zákazníka (dále jen „Zákazník“) využívajícího elektronických obchodních služeb poskytovaných Poskytovatelem služeb na webové stránce www.edigital.cz. (Poskytovatel služeb a Zákazník jsou zde souhrnně nazýváni „Strany“). VOP se budou vztahovat na všechny právní úkony a služby poskytované na webové stránce www.edigital.cz bez ohledu na to, jestli jsou poskytovány z Maďarska nebo ze zahraničí, Poskytovatelem služeb nebo jeho zástupcem.

Údaje o Poskytovateli služeb:

 • Název: Extreme Digital Zrt.
 • Sídlo a doručovací adresa: H-1033 Budapest, Szentendrei u 89-95. X.ép
 • *Zákaznické služby: viz údaje v 1.7
 • Tel. číslo: +36 (1) 452 0090
 • Faxové č.: +36 (1) 240 1791
 • Email: [email protected]
 • Identifikační číslo společnosti: Cg. 01-10-045869
 • Název registračního soudu: Městský soud v Budapešti
 • Daňové IČ: 14174179-2-44

1. Obecná ustanovení, uzavření smlouvy Smluvními stranami

1.1. Tyto VOP platí na všechny služby elektronického obchodu poskytované prostřednictvím elektronického obchodu (dále nazývaného pouze „Internetový obchod Extreme Digital“), který je dostupný na adrese www.edigital.cz (dále jen „Webová stránka“). Kromě toho budou tyto VOP platit na všechny obchodní transakce v Maďarsku uskutečněné mezi Stranami vymezenými v této Smlouvě. Nakupování v Internetovém obchodě Extreme Digital se bude řídit zákonem CVIII z roku 2001 o některých otázkách elektronických obchodních a informačních služeb („Zákon o elektronickém obchodování“).

1.2. Nakupování v Internetovém obchodě Extreme Digital bude možné na základě elektronické objednávky způsobem, který je uveden v těchto VOP.

1.3. Hlavní část služeb v Internetovém obchodě Extreme Digital bude dostupná všem uživatelům i bez registrace. Nicméně některé služby registraci a (a přihlášení) vyžadovat budou; každý bude oprávněn se zaregistrovat v souladu s VOP.

1.4. Po umístění objednávky může být smlouva svobodně pozměněna nebo zrušena bez jakýchkoli důsledků, dokud nebude splněna. Změny nebo zrušení mohou být provedeny telefonicky a e-mailem. Při koupi výrobku bude smlouva uzavřená dvojjazyčně (HUN/CZE) mezi smluvními stranami považována za písemnou smlouvu, která bude registrována a uchována Poskytovatelem služeb na období 5 let.

1.5. Smlouva bude vyhotovena dvojjazyčně.

1.6. Poskytovatel služeb nepodléhá žádným profesním pravidlům.

1.7. Zákaznické služby: Extreme Digital Zrt.

 • Zákaznické služby adresa: H-1033 Szentendreiút 89-95.
 • Provozní hodiny *Zákaznických služeb: (pracovní dny: 9.00 - 19.00 hod., sobota: 9.00 - 14.00 hod.)
 • Telefonní číslo: +36 (1) 452 0090
 • Faxové číslo: +36 (1) 240 1791
 • Internetová adresa: www.edigital.cz
 • E-mail: [email protected]

2. Registrace

2.1. Zaregistrovat se můžete na domovské stránce pod nabídkou Registrace. Musíte vyplnit informační list skládající se ze dvou stran. Zaprvé jsou zjišťovány některé předběžné údaje (volitelné uživatelské jméno, platná e-mailová adresa a zvolené heslo). Po potvrzení registrace kliknutím na odkaz zaslaný e-mailem vám bude zaslán podrobnější list s osobními údaji, který může být rovněž vyplněn přímo před podáním objednávky. Registrací na Webové stránce Zákazník prohlásí, že zná a přijímá ujednání těchto VOP a Zásad ochrany údajů zveřejněných na Webové stránce a dá souhlas se zpracováním údajů dle těchto Zásad ochrany údajů.

2.2. Poskytovatel služeb nebude v žádném případě odpovědný za opožděné dodání ani za žádné jiné obtíže či chyby zapřičiněné poskytnutím nesprávných nebo nepřesných údajů Zákazníkem. Poskytovatel služeb nebude odpovědný za žádné škody, pokud zákazník zapomene heslo nebo se takového hesla zmocní neoprávněná osoba z důvodů, které neleží na straně Poskytovatele služeb. S každou registrací bude Poskytovatel služeb nakládat jako s jednotlivým subjektem. Vložená data mohou být upravována, když jste přihlášen. Pokud kliknete na Osobní nastavení, můžete upravovat své údaje v položce Úprava osobních údajů, která může rovněž obsahovat údaje z vašich aktivních objednávek. Poskytovatel služeb nebude odpovědný za žádnou škodu ani chybu vzniklou z úprav jakýchkoli registrovaných údajů provedených Zákazníkem.

3. Objednávky

3.1. Hlavní vlastnosti, parametry a pokyny ke zboží, které bude kupováno, mohou být  dostupné na informační stránce daného zboží, ale skutečné vlastnosti zboží jsou podrobně uvedeny v návodu připojeném ke zboží. Plnění smlouvy ze strany Poskytovatele služeb bude považováno za řádné, pokud bude mít zboží příznivější vlastnosti a výhodnější parametry, než jaké jsou uvedeny v návodu k použití. Pokud budete mít před nákupem zboží jakékoli otázky, jsou vám k dispozici naše *Zákaznické služby. Návod k použití distribuovaného zboží je připojen ke zboží, v případech kdy je to zákonem požadováno. Pokud neobdržíte tento povinný návod k použití současně se zbožím, měl byste uvědomit naše *Zákaznické služby, dříve než začnete tento výrobek používat. V takovém případě vám bude dodán. Pokud potřebujete více informací o jakosti, základních vlastnostech, uživání a použitelnosti jakéhokoli zboží dostupného na Webové stránce, obraťte se laskavě na naše  *Zákaznické služby, kontaktní údaje naleznete v oddílu 1.5.

3.2. Kupní cena bude vždy umístěna u zvoleného zboží a bude vždy obsahovat DPH, pokud nebude uvedeno jinak. Kupní cena zboží neobsahuje náklady na dodání.

3.3. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo měnit ceny zboží, které mohou být přes Webovou stránku objednávány. Úprava bude účinná okamžikem zveřejnění na Webové stránce. Takováto úprava  nepříznivě neovlivní kupní cenu zboží již objednaného. V případě internetové platby pomocí bankovní karty nemohou být vraceny žádné peníze, pokud došlo ke snížení ceny zboží v období mezi odesláním elektronické zprávy o platbě a přijetím zboží.

3.4. Pokud bude na Webové stránce, i přes nejvyšší péči vynaloženou Poskytovatelem služeb, uveřejněna nesprávná cena, zejména v případech zjevně nesprávné ceny, např. cena výrobku se bude významně lišit od známé a obecně přijímané nebo odhadované ceny, nebo bude u výrobku zobrazeno například „0“ CZK nebo „1“ CZK z důvodů případné systémové chyby, nebude Poskytovatel služeb povinen dodat toto zboží za nesprávnou cenu, ale může nabídnout dodání za cenu správnou a Zákazník může objednávku zrušit. Některé obrázky zboží na Webové stránce jsou pouze ilustrace, které se od skutečnosti mohou lišit.

3.5. Poskytovatel služeb přijme objednávku prostřednictvím Webové stránky pouze od registrovaných Zákazníků a pokud dotyčný Zákazník úplně vyplnil všechna povinná pole, která jsou pro objednávku nezbytná. (Pokud Zákazník vyplní některé pole nesprávně nebo neúplně, bude Poskytovatelem služeb odesláno chybové hlášení.) Poskytovatel služeb nebude v žádném případě odpovědný za opožděné dodání ani jiné problémy nebo chyby vzniklé z nesprávného nebo nepřesného uvedení objednávkových údajů Zákazníkem.

Objednávka může být s využitím Košíku podána v Internetovém obchodě Extreme Digital a to po registraci a přihlášení. Po kliknutí na některá zboží se zobrazí stránka s údaji zvoleného zboží; na této stránce může Zákazník vložit zvolené zboží do Košíku kliknutím na tlačítko „Přidat do Košíku“. Obsah Košíku může být zobrazen nebo upraven kliknutím na ikonu Košíku vpravo na Webové stránce, kam lze zadat požadované množství každého zboží nebo lze obsah Košíku také vymazat („Odstranit z Košíku“). Pokud bude obsah Košíku úplný, musíte kliknout na „Pokračovat ke způsobům schválení“ a přihlásit se na Webovou stránku nebo se zaregistrovat a objednávku poslat. Přihlašovat se můžete s informacemi ze svého účtu na Facebooku, Googlu nebo PayPalu. Poté si můžete vybrat jeden ze způsobů schválení nebo můžete zadat své fakturační a dodací údaje. Pokud jste zadali všechny nezbytné údaje a zvolili způsob schválení, klikněte na „Pokračovat ke způsobům platby“ a zvolte si způsob, kterým byste rádi zaplatili celkovou výši své objednávky. Pokud jste si zvolili způsob placení, klikněte na „Pokračovat ke kontrole údajů“ a zkontrolujte obsah své objednávky v přehledu Košíku před tím, než  je odešlete, nebo můžete změnit fakturační a dodací adresu, můžete si zvolit způsoby platby nebo dodání nebo můžete přidat komentář k objednávce.

Svoji objednávku můžete odeslat kliknutím na „Odeslat objednávku“. Následně bude objednávka tímto kliknutím na „Odeslat objednávku“ odeslána a Zákazník bude mít povinnost zaplatit.

4. Opravy chyb v zadání údajů

4.1. Zákazník může opravit všechny chyby v zadání údajů na objednávce na objednávkovém rozhraní internetového obchodu a to v kterémkoli stádiu objednávky a dříve, než ji pošle Poskytovateli služeb (např. zboží může být odstraněno z Košíku kliknutím na tlačítko „Odstranit“).

5. Období platnosti nabídky, potvrzení

5.1. Poskytovatel služeb bez prodlení potvrdí přijetí nabídky (objednávku) poslanou Zákazníkem a učiní tak pomocí automatického potvrzujícího e-mailu do 48 hodin. Takový e-mail bude obsahovat údaje poskytnuté Zákazníkem během nákupu nebo registrace (např. fakturační a dodací informace), číslo objednávky, datum objednání, seznam položek patřících k objednanému zboží, množství a cenu zboží, náklady na dodání a celkovou splatnou částku. Takový potvrzující e-mail bude pouze informovat Zákazníka o tom, že Poskytovatel služeb předmětnou objednávku obdržel.

5.2. Zákazník přestane být vázán objednávkou, pokud od Poskytovatele služeb neobdrží e-mail potvrzující podanou objednávku do 48 hodin.

5.3. Pokud již Zákazník zaslal objednávku Poskytovateli služeb a zjistí chyby v údajích obsažených v potvrzujícím e-mailu, sdělí Zákazník takovou chybu Poskytovateli služeb do 1 dne.

5.4. Objednávka bude považována za elektronicky uzavřenou smlouvu a bude se řídit zákonem V z roku 2013 o Občanském zákoníku a rovněž zákonem CVIII z roku 2001 o některých otázkách elektronických obchodních a informačních služeb („Zákon o elektronickém obchodování“). Tato smlouva bude spadat do rozsahu vládního nařízení o podrobných pravidlech smluv mezi podniky a zákazníky a bude brát do úvahy ustanovení Směrnice 2011/83/EU Evropského parlamentu a Rady o spotřebitelských právech.

6. Dodací a platební podmínky

6.1. Poskytovatel služeb bude dodávat objednané zboží na vyžádání bezplatně za použití vlastního dopravního prostředku nebo dopravní společnosti, pokud hrubá hodnota příslušné objednávky dosáhne částky uveřejněné na Webové stránce a zakládá tak nárok na bezplatné dodání. U objednávek k dodání, které nedosahujících částky zakládající nárok na bezplatné dodání, nese přepravní náklady Zákazník. Přepravní náklady budou uvedeny na závěrečné obrazovce objednávky, faktuře a potvrzujícím e-mailu. Zákazník může získat informace o nákladech na dodání ZDE. Pokud bude přijato od Zákazníka více objednávek ve stejný den, budou náklady na dodání vypočteny odděleně, objednávky převyšující hodnotu zákládající  nárok na bezplatné dodání budou provedeny bezplatně. Poskytovatel služeb může slučovat objednávky, pokud to Zákazník žádá při podání druhé objednávky, pokud je to ještě možné podle odezvy Poskytovatele služeb, avšak balíky již vypravené nemohou být následně sčítány. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo upravit poplatky za dodání. Tato úprava se uskuteční současně se zveřejněním na Webové stránce. Tato úprava nebude mít vliv na kupní cenu již objednaného zboží.

6.2. Po ověření toho, že objednávka může být realizována, umožní Poskytovatel služeb Zákazníkovi volbu data dodání, kde nebude uveden přesný čas, ale bude zvoleno pouze přibližné časové rozmezí pro dodání. Poskytovatel služeb nezaručuje dodání v přesný čas. Termín dodání uvedený na Odkazu pro dodání na nabídce Služby Webové stránky je pouze informativní. Přesné datum dodání bude v každém případě uvedeno na potvrzení objednávky.

6.4. Služby objednané na Webové stránce budou poskytnuty v místě uvedeném na potvrzení objednávky zaslaném Poskytovatelem služeb Zákazníkovi e-mailem.

6.5. Zákazník může získat informace o způsobech platby a možnostech převzetí ZDE.

7. Právo odstoupit od smlouvy

Toto ustanovení se bude vztahovat pouze na fyzické osoby jednající mimo své profesi, zaměstnání nebo obchodní činnosti a to při koupi, objednání, přijímání, používání výrobků (dále jen „Spotřebitel“).

V případě smlouvy o prodeji a koupi výrobku bude Spotřebitel oprávněn k následujícímu:

V případě koupě zboží je Spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dnů od data přijetí zboží Spotřebitelem, nebo třetí osobou určenou Spotřebitelem a odlišnou od dopravce, a to u:

a) výrobku;

b) posledního dodávaného výrobku, pokud je výrobků více;

c) poslední dodávané položky nebo výrobku skládajícího se z více položek nebo kusů;

d) první dodávky, má-li být výrobek dodáván pravidelně během daného období.

Spotřebitel bude rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy v období mezi datem uzavření smlouvy a datem přijetí výrobku.

 

Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy a vrátit zboží či služby bez udání důvodu v těchto případech:

zboží vyhotovený na objednávku či na zakázku (zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele)

zboží uzavřený v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen (holicí strojky, formovače vlas, epilátory, zubní kartáčky, sterilní balení apod.)

rozbalené CD, DVD, počítačové hry (prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil)

noviny, časopisy a nezabalené knihy (prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu).

 

7.1. Postup při odstoupení od smlouvy

7.1.1. Pokud chce Spotřebitel využít svého práva na odstoupení od smlouvy, pošle jasné vyjádření obsahující jeho úmysl odstoupit od smlouvy (například poštou, faxem, elektronickou poštou) na adresu Poskytovatele služeb uvedenou na začátku těchto VOP. K tomuto účelu může Spotřebitel také použít vzorové prohlášení připojené k e-mailu s potvrzením objednávky nebo dostupné prostřednictvím následujícího odkazu. Spotřebitel odstoupí od smlouvy včas, pokud pošle prohlášení o odstoupení Poskytovateli služeb do uplynutí výše uvedeného termínu.

7.1.2. Spotřebitel musí prokázat, že od smlouvy odstoupil v souladu s ustanoveními článku 7.

7.1.3. V obou případech potvrdí Poskytovatel služeb bez prodlení přijetí prohlášení Spotřebitele o odstoupení a to e-mailem.

7.1.4. Pokud bude odstoupení provedeno písemně, bude považováno za zaslané v rámci lhůty, pokud Spotřebitel pošle své prohlášení o odstoupení Poskytovateli služeb do 14 kalendářních dní (včetně 14. kalendářního dne).

7.1.5. Pro účely stanovení to, zda lhůta byla splněna, Poskytovatel služeb vezme v úvahu datum odeslání, pokud je oznámení provedeno pomocí pošty, nebo datum, kdy je odeslán e-mail nebo fax, pokud je oznámení o odstoupení zasláno e-mailem nebo faxem. Dopis Spotřebitele bude poslán doporučenou poštou, aby bylo možno datum odeslání řádně prokázat.

7.1.6. V případě odstoupení pošle Spotřebitel objednané výrobky na adresu uvedenou níže a to bez zbytečného odkladu, avšak v každém případě nejpozději do 14 dní od prohlášení o odstoupení. Místo dodání: servisní a dodací místo Extreme Digital, H-1044 Budapešť, Ezred u. 2. (Európa Center Logistics Park).

7.1.7. Uvedený termín bude považován za dodržený, pokud Spotřebitel pošle výrobek (poštou nebo dá výrobek přepravci objednanému Spotřebitelem) do 14 dní.

7.1.8. Náklady na vrácení výrobku na adresu Poskytovatele služeb nese Spotřebitel s výjimkou případu, kdy se Poskytovatel služeb zaváže takové náklady uhradit. Na žádost Spotřebitele zajistí  Poskytovatel služeb organizaci vrácení, ale náklady na vrácení zařízené Poskytovatelem služeb ponese Spotřebitel. V tomto případě nepřebírá Poskytovatel služeb náklady jím zařízeného vrácení od Spotřebitele, ale pomáhá pouze tomu, aby se nemusel Spotřebitel zabývat organizací vrácení. *Zákaznické služby Poskytovatele služeb takovou žádost od Spotřebitele přijmou.

7.1.9. Poskytovatel služeb nebude přijímat balíky posílané k zaplacení při dodání (COD). Spotřebitel neponese žádné jiné náklady kromě nákladů na zpáteční odeslání výrobku v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

7.1.10. Pokud Spotřebitel od smlouvy odstoupí, vrátí Poskytovatel služeb všechny platby, které Spotřebitel uhradil – včetně dopravného (placeno za dodání) – a to bez prodlení, v každém případě nejpozději do 14 dní od doručení prohlášení o odstoupení Spotřebitele s výjimkou dodatečných  nákladů způsobených tím, že si Spotřebitel vybral jiný způsob dodání než nejlevnější obvyklé dodání nabízené Poskytovatelem služeb. Poskytovatel služeb je oprávněn vyčkat s vrácením plateb až do převzetí výrobku nebo dokud Spotřebitel řádně neprokáže, že výrobek poslal, přičemž Poskytovatel služeb se bude řídit tím okamžikem z těchto dvou, který nastane jako první.

7.1.11. Při vrácení plateb uplatní Poskytovatel služeb ten platební způsob, který odpovídá platebnímu způsobu použitému při původní transakci, vyjma případu, kdy Spotřebitel výslovně souhlasil s použitím jiného platebního způsobu. Spotřebitel neponese z důvodu použití takového způsobu vrácení plateb žádné další náklady.

7.1.12. Spotřebitel je odpovědný za snížení hodnoty výrobku pouze pokud takové snížení nastalo z důvodů užívání přesahujícího užívání nezbytné pro zjištění povahy a vlastností výrobku.

7.1.13. Pokud by podle smlouvy na poskytování služeb využil Spotřebitel právo na ukončení po začátku plnění, uhradí přiměřené náklady vzniklé Poskytovateli.

7.1.14. Poskytovatel služeb se může domáhat náhrady za ztrátu hodnoty z důvodů užívání přesahujícího užívání nezbytné pro zjištění povahy, fungování a vlastností výrobku a přiměřených nákladů, které vynaložil a pokud plnění smlouvy na poskytování služeb bylo podníceno Poskytovatelem služeb na výslovnou žádost Spotřebitele, před uplynutím termínu.

8. Záruka

8.1. Zákonná záruka

8.1.1. Poskytovatel služeb bude podléhat záruční povinnosti vzhledem ke svým výrobkům dle platných zákonů a předpisů, což znamená, že může být osvobozen od odpovědnosti během záručního období, pokud prokáže, že taková závada není důsledkem nepatřičného používání výrobku.

8.1.2. Záruční období (záruční doba) začne při skutečném plnění, tj. když bude výrobek dodán Zákazníkovi nebo k datu instalace, pokud bude instalaci provádět Poskytovatel služeb nebo jeho oprávněný zástupce. Záruční doba na zboží je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není stanovena jiná záruční doba pro konkrétní zboží, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou. Záruční doba 24 měsíců platí při prodeji zboží na soukromou potřebu [§ 620 odst. 1 občanského zákoníku]. Pokud je kupující podnikatel a výrobek kupuje pro podnikatelskou činnost, záruční doba se řídí záručnýmmi podmínkami výrobce v souladu s § 429 odst. 2 Obchodního zákoníku. Pokud zákazník nakupuje zboží na firmu (uvede firemní údaje - IČO nebo DIČ), délka této záruky se zkracuje na 12 měsíců. Pokud je v záručním prohlášení uvedená odlišná záruční doba, platí tato doba uvedená v daném dokumentu. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Výrobky uvedené v příloze k vládnímu nařízení č. 151/2003. (IX.22.) o zákonné záruce použitelné na jisté zboží dlouhodobé spotřeby budou považovány za výrobky dlouhodobé spotřeby. (Hmotný) rozsah objednávky pokrývá pouze výrobky prodané na základě spotřebitelské smlouvy uzavřené v Maďarsku a uvedené v příloze objednávky.

Záruka se nebude uplatňovat na závady vzniklé po dodání výrobku Zákazníkovi, např. pokud byla závada způsobena nevhodnou instalací (vyjma případu pokud byl výrobek nainstalován Poskytovatelem služeb nebo jeho oprávněným zástupcem, nebo byla nenáležitá instalace výsledkem nesprávných pokynů v návodu k použití);- špatným používáním výrobku bez ohledu na pokyny v příručce k použití  - nesprávné skladování, nesprávné nakládání, úmyslné poškození, vyšší moc nebo přírodní pohroma.

V případě, že záruka zahrnuje odpovědnost za závadu, může Zákazník v první řadě požadovat opravu nebo nahrazení výrobku podle své volby, vyjma případu, kdy zvolený záruční požadavek nemůže být splněn, nebo pokud by měl za následek neúměrně vysoké dodatečné náklady na Poskytovatele služeb ve srovnání s jiným záručním požadavkem s ohledem na hodnotu funkčnosti v perfektním stavu, závažnosti porušení smlouvy a poškození zájmů způsobené plněním záručního nároku Zákazníka; - může požadovat úměrné snížení kupní ceny, může opravit závadu nebo ji nechat opravit někým jiným na náklady Poskytovatele služeb, nebo může odstoupit od smlouvy – podle svého výběru – pokud nepodnikne Poskytovatel služeb opravu nebo nahrazení nebo nemůže splnit tuto povinnost v řádné lhůtě a postarat se o zájmy Spotřebitele nebo pokud již Zákazník nemá zájem o to, aby výrobek opravil nebo nahradil Poskytovatel služeb. Od smlouvy nelze odstoupit z důvodu triviálních závad.

Pokud chce Zákazník nahradit výrobek do tří pracovních dní od nákupu (instalace) z důvodů nefunkčnosti výrobku, nahradí Poskytovatel služeb tento výrobek za podmínky, že nefunkčnost brání náležitému používání. Oprava nebo nahrazení budou provedeny v náležitém časovém rozmezí, přičemž budou vzaty do úvahy vlastnosti výrobku a účel zamýšlený Zákazníkem, aniž by byly narušeny zájmy Zákazníka. Poskytovatel služeb vynaloží úsilí na opravu nebo nahrazení výrobku nejvýše do patnácti dnů. Pokud bude výrobek opravován, mohou do něj být namontovány pouze nové náhradní díly.

Doba na opravu, kdy nemůže Zákazník výrobek náležitě používat, nebude zahrnuta do záruční doby. Pokud bude výrobek nebo součást výrobku nahrazována (opravována) začne být znovu od začátku počítána záruka na nahrazovaný (opravovaný) výrobek (součást výrobku) a na nefunkčnost plynoucí z takové opravy.

8.1.3. Náklady vzniklé v souvislosti s plněním záručních povinností ponese Poskytovatel služeb.

8.1.4. Poskytovatel služeb může být osvobozen od záruční povinnosti, pokud prokáže, že příčina závady vznikla po plnění.

8.1.5. Zákazník nebude mít právo domáhat se nároků ze skryté záruky a záruky nebo odpovědnosti za výrobky a současně záruční nároky. Bez ohledu na taková omezení bude *Zákazník oprávněn mít práva odvozená ze záruky nezávisle na právech uvedených v článcích 9.1 a 9.2.

8.1.6. Záruka neovlivní výkon Zákazníkových práv odvozených z ustanovení zákona, zvláště práv na skrytou záruku, odpovědnost za vady výrobku a náhrady škod.

8.1.7. Pokud by mezi stranami nastal spor, který by nemohl být vyřešen smírně, může Zákazník navrhnout řízení rozhodčí komise založené na ustanovení 12.2.

8.2. Dobrovolná záruka

8.2.1. Poskytovatel služeb dává záruku v souvislosti s prodávanými výrobky na období uvedené v údajích o výrobku na Webové stránce a toto období může být také delší než období uvedené v příslušném vládním nařízení. Poskytovatel služeb sdělí záruční období platné pro každý výrobek prostřednictvím údajů na záručním listu nejpozději při převzetí výrobku Zákazníkem.

9. Záruka za vady výrobku existující v době jeho nabytí

9.1. Skrytá záruka

9.1.1. Zákazník se může domoci nároků ze skryté záruky vůči Poskytovateli služeb v souvislosti s vadným plněním poskytnutým Poskytovatelem služeb. Pokud existuje spotřebitelská smlouva bude Zákazník oprávněn vymáhat své záruční nároky za nedostatky výrobku existujících již v době dodání tohoto výrobku a to v období 2 let počítaných od data dodání. Zákazník nevymůže práva ze skryté záruky po dvouletém promlčecím období.

9.1.2. Pokud není se zákazníkem uzavřena smlouva, bude Zákazník oprávněn vymáhat své záruční nároky v jednoletém promlčecím období počítaném od data převzetí výrobku.

9.1.3. Zákazník může podle své volby vyžadovat opravu nebo nahrazení výrobku vyjma případu, kdy nárok zvolený Zákazníkem nemůže být proveden nebo by vedl k nákladům pro Poskytovatele služeb neúměrným v porovnání s jinými nároky. Pokud Zákazník nevyžadoval nebo nemohl vyžadovat opravu nebo nahrazení výrobku, může Zákazník vyžadovat poměrné snížení protiplnění za výrobek nebo může Zákazník závadu opravit nebo nechat opravit na náklady Poskytovatele služeb nebo konečně může Zákazník od smlouvy odstoupit. Od smlouvy nelze odstoupit z důvodu triviálních závad.

9.1.4. Zákazník může změnit zvolený nárok na skrytou záruku na jiný, avšak náklady změny musí nést Zákazník vyjma případu, pokud byla taková změna odůvodněna nebo Poskytovatel služeb uvedl důvod pro tuto změnu.

9.1.5. Zákazník bude informovat Poskytovatele služeb o dané závadě okamžitě, avšak v každém případě nejpozději do dvou měsíců od objevení dané závady.

9.1.6. Zákazník může vymáhat nároky ze skryté záruky přímo vůči Poskytovateli služeb.

9.1.7. Pokud Zákazník potvrdí, že dotyčný výrobek byl koupen od Poskytovatele služeb (doložením faktury nebo její kopie), nebude vymáhání Zákazníkových nároků ze skryté záruky ve lhůtě šesti měsíců od splnění smlouvy podléhat jiným podmínkám kromě oznámení o závadě. V takovém případě může být Poskytovatel služeb osvobozen od záruky, pouze bude-li tento předpoklad vyvrácen, tj. pokud Poskytovatel služeb prokáže, že závada na výrobku nastala po dodání Zákazníkovi. Pokud může Poskytovatel služeb prokázat, že příčina závady vznikla z důvodu na straně Zákazníka, nebude povinen uznávat záruční nárok uplatňovaný Zákazníkem. Šest měsíců po plnění nebude Zákazník povinen již prokazovat, že závada jím zjištěná existovala již v době plnění.

9.1.8. Pokud bude záruka Zákazníkem vymožena vzhledem k části, která může být od výrobku oddělena – s ohledem na uvedenou závadu, bude takový záruční nárok považován za nevymožený vzhledem k ostatním částem tohoto výrobku.

9.2. Odpovědnost za výrobek

9.2.1. V případě závady na výrobku (movitém) mohou *Zákazníci považovaní za spotřebitele vymáhat nárok ze skryté záruky nebo z odpovědnosti za výrobek podle upřesnění v článku 9.1 podle své volby.

9.2.2. Zákazník nebude mít právo vymáhat nároky ze skryté záruky, ze záruky a z odpovědnosti za výrobek vzhledem ke stejnému výrobku souběžně. Nicméně Zákazník může vymáhat nároky ze skryté záruky vzhledem k nahrazenému výrobku nebo opraveným částem vzhledem k výrobci, bude-li nárok z odpovědnosti za výrobek úspěšně vymožen.

9.2.3. Zákazník může vyžadovat opravu nebo nahrazení vadného výrobku pouze jako nárok z odpovědnosti za výrobek. Zákazník bude prokazovat vadu výrobku v případě vymáhání odpovědnosti za výrobek.

9.2.4. Výrobek bude považován za závadný, pokud nebude v okamžiku prodeje splňovat příslušné kvalitativní požadavky nebo nebude mít vlastnosti uvedené v údajích od výrobce.

9.2.5. Zákazník bude moci vymáhat nároky z odpovědnosti za výrobek do dvou let od prodeje tohoto výrobku výrobcem. Uplynutím této lhůty Zákazník takové právo ztratí. Zákazník uvědomí výrobce o takové závadě okamžitě poté, kdy ji zjistí. Závada, která byla oznámena do dvou měsíců od svého zjištění bude považována za oznámenou bez prodlení. Spotřebitel bude mít odpovědnost za náhradu škody z důvodů pozdního oznámení.

9.2.6. Zákazník bude moci vykonávat nároky z odpovědnosti za výrobek vůči výrobci nebo distributorovi movitého (Poskytovatel služeb).

9.2.7. Podle občanského zákoníku budou jak výrobce, tak distributor výrobku považováni za Výrobce.

9.2.8 Výrobce nebo distributor (Poskytovatel služeb) může být osvobozen od svých odpovědností za vady výrobku, pokud bude moci prokázat, že

 • nevyráběl ani nedistribuoval výrobek v rámci své obchodní nebo individuální činnosti; nebo
 • stav vědeckého a technického poznání v době, kdy byl výrobek dáván do oběhu nebyl takový, aby umožnil zjištění závady; nebo
 • závada výrobku je způsobena uplatněním práva nebo povinnými úředními předpisy.

9.2.9 Výrobce nebo distributor (Poskytovatel služeb) mohou prokázat pouze jeden důvod, aby byli osvobozeni.

10. Odpovědnost

10.1. Informace dostupné na Webové stránce byly umístěny v dobré víře, avšak jsou tam pouze pro informační účely. Poskytovatel služeb nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost ani úplnost takových informací.

10.2. Spotřebitel může používat Webovou stránku pouze na své vlastní riziko a souhlasí s tím, že Poskytovatel služeb nepřijímá žádnou odpovědnost za hmotnou a nehmotnou škodu vzniklou během používání kromě odpovědnosti za porušení smlouvy způsobené úmyslně, hrubou nedbalostí nebo trestným činem nebo na úkor života, tělesné nedotknutelnosti a zdraví.

10.3. Poskytovatel služeb vylučuje všechnu odpovědnost za chování projevené uživateli Webové stránky. Zákazník bude plně a výhradně odpovědný za své vlastní chování. V takovém případě bude Poskytovatel služeb plně spolupracovat s příslušnými orgány na zjišťování případů porušení.

10.4. Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy směřující na stránky jiných poskytovatelů. Poskytovatel služeb nepřebírá žádnou odpovědnost za postupy na ochranu údajů a jiné činnosti těchto poskytovatelů služeb.

10.5. Poskytovatel služeb bude oprávněn, avšak nikoli povinen, ověřovat jakýkoli obsah zpřístupněný Zákazníky během využívání této Webové stránky. Poskytovatel služeb bude rovněž oprávněn, avšak nikoli povinen, vyhledávat známky ukazující provádění nelegálních činností vzhledem k uveřejněnému obsahu.

10.6. Vzhledem k celosvětové povaze internetu souhlasí Zákazník s tím, že bude při svém jednání během používání Webové stránky brát v úvahu také ustanovení použitelných národních zákonů. Pokud nebude jakákoli činnost týkající se používání Webové stránky povolena zákonem země Zákazníka, bude pouze Zákazník odpovědný za používání.

10.7. Pokud na Webové stránce Zákazník zjistí jakýkoli sporný obsah, uvědomí o takovém obsahu neprodleně Poskytovatele služeb. Pokud bude takové oznámení Poskytovatelem služeb během jeho postupů prováděných v dobré víře shledáno důvodným, bude oprávněn takovou informaci neprodleně odstranit nebo pozměnit.

11. Autorská práva

11.1. Webová stránka je chráněna autorským právem. Poskytovatel služeb bude držitelem nebo oprávněným uživatelem autorských práv k Webové stránce a celému obsahu zobrazenému během poskytování služeb dostupných na Webové stránce: veškeré práce podléhající autorským právům a jinému duševnímu vlastnictví (zahrnující mimo jiné veškerou grafiku a jiné materiály, rozvržení a úpravu rozhraní Webové stránky, použitá softwarová a jiná řešení, nápady a provedení).

11.2. Uchovávání obsahu a některých částí Webových stránek na zařízení pro uchovávání dat nebo tištění takového obsahu a jeho částí bude umožněno pro účely soukromého použití nebo bude podléhat předchozímu písemnému souhlasu udělenému Poskytovatelem služeb. Používání nad rámec soukromého využití – například uchovávání v databázi, propagace, uveřejňování nebo zpřístupňování pro stažení na internetu, nabízení k prodeji – může být umožněno pouze s předchozím písemným souhlasem uděleným Poskytovatelem služeb.

11.3. Kromě práv výslovně uvedených v těchto VOP nebude registrace, používání Webové stránky ani ustanovení VOP zajišťovat Zákazníkovi žádná práva k používání obchodních názvů nebo ochranných známek uvedených na rozhraní Webové stránky. Kromě zobrazení na základě náležitého využívání Webové stránky, dočasné reprodukce nezbytné k takovému použití a vytváření kopií k soukromému použití nebude toto duševní vlastnictví smět být používáno v žádné podobě, aniž by k tomu dal předchozí písemné oprávnění Poskytovatel služeb.

12. Volby pro vymožení práv

12.1. Vyřizování reklamací

Zákazník může podat zákaznickou reklamaci v souvislosti s činností Poskytovatele služeb a to na následujících adresách.

Zákaznické služby

 • Adresa: H-1033 Budapest, Reményi Ede u. 23.
 • Středisko podpory pro návštěvníky, provozní hodiny: po-pá: 9 – 17 hod. telefonní číslo:: +420 910 440 264
 • Středisko telefonické podpory, provozní hodiny po-pá: 9 – 17 hod. telefonní číslo:: +420 910 440 264, fax: +36 (1) 240 1791
 • Kontaktní osoba: Gergely Fábián jako vedoucí regionu
 • Email: [email protected]

Zákazník může podávat zákaznické reklamace v souvislosti s výrobky nebo činností Poskytovatele služeb na adresách uvedených v článku 12.1.

Na základě použitelných zákonů budou ústní reklamace (v obchodě) vyšetřovány Poskytovatelem služeb okamžitě a napravovány v případě potřeby nebo pokud to bude umožňovat povaha reklamace. Pokud Zákazník nesouhlasí s vyřizováním reklamace nebo pokud nemůže být reklamace vyšetřena okamžitě, sepíše Poskytovatel služeb neprodleně protokol o reklamaci a o svém postoji a kopii tohoto protokolu předá Zákazníkovi za podmínek, že byla ústní reklamace provedena osobně.

Pokud bude ústní reklamace předána telefonicky, pošle Poskytovatel služeb takový protokol o reklamaci Zákazníkovi nejpozději současně s odpovědí s náležitostmi uvedenými v tomto článku na písemnou reklamaci a bude postupovat podle ustanovení platných pro písemné reklamace.

Poskytovatel služeb přidělí reklamacím nahlášeným telefonicky identifikační číslo, což napomůže dohledatelnosti takové reklamace. Poskytovatel služeb Zákazníka o tomto čísle uvědomí.

Poskytovatel služeb prozkoumá a odpoví na písemnou reklamaci do třiceti dní od převzetí takové reklamace. Pokud Poskytovatel služeb reklamaci zamítne, bude jeho postoj odůvodněn v rozhodnutí o zamítnutí takové reklamace.

Protokol sepsaný o reklamaci a opis odpovědi budou uchovávány Poskytovatelem služeb pět let.

Poskytovatel služeb bude přijímat reklamace podané Zákazníkem od 10 hod do 17 hod na přímých adresách uvedených v článku 12.1.

 

12.2. Další možnosti pro vymožení práv

Pokud nebudou některé spotřebitelské spory mezi Poskytovatelem služeb a Zákazníkem vyřešeny jednáním bude mít Zákazník dostupné následující volby pro vymožení svých nároků:

 • Podání stížnosti orgánům na ochranu spotřebitele. Pokud Zákazník shledá porušení svých spotřebitelských práv, bude mít právo na podání stížnosti orgánu pro ochranu spotřebitele s působností s ohledem na jeho bydliště. Na základě ohodnocení stížnosti se tento orgán rozhodne, zda by věc měla být projednána v řízení na ochranu spotřebitele.
 • Rozhodčí komise. Pro účely mimosoudního smírného řešení spotřebitelských sporů týkajících se jakosti a bezpečnosti výrobků, použití zásad o odpovědnosti za výrobky a rovněž uzavření a plnění smlouvy může Zákazník zahájit řízení u rozhodčí komise při profesní komoře mající příslušnost vzhledem k  sídlu Poskytovatele služeb. Pro účely pravidel použitelných na rozhodčí komisi znamená výraz spotřebitel také občanské organizace, církve, spolky, bytová družstva, střední a menší podniky kupující, objednávající, přebírající, používající výrobky nebo subjekty, kterým jsou adresována obchodní sdělení nebo nabídky v souvislosti s výrobky.

Kontaktní údaje Rozhodčí komise v Budapešti:

 • H-1016 Budapest, Krisztinakrt. 99. III. em. 310. 
 • Poštovní adresa: H-Budapest, P.O. Box no: 10. 
 • E-mailová adresa: [email protected] 
 • Fax: +36 (1) 488 21 86 
 • Telefon: +36 (1) 488 21 31

- Soudní řízení. Zákazníci budou oprávněni vymáhat své nároky plynoucí ze spotřebitelských sporů u soudu v rámci občanského řízení v souladu s ustanoveními zákony.

13. Ostatní ustanovení

13.1. Internetový obchod Extreme Digital je informační systém pracující na základě Linux/PHP při náležité úrovni bezpečnosti. Použití takových internetových obchodů nepředstavuje riziko, ale doporučuje se přijetí následujících preventivních opatření: používání antivirové a protisledovací ochrany s aktualizovanými databázemi, nainstalováním bezpečnostních aktualizací do operačního systému. Nakupování na Webové stránce bude podmíněno znalostí technických omezení Internetu Zákazníkem a přijetím možnosti omylů z důvodů techniky.

13.2. Poskytovatel služeb vyřizuje ve svých obchodech a v internetovém obchodě pouze objednávky na množství používané v domácnostech.

13.3. Poskytovatel služeb bude oprávněn tyto VOP jednostranně doplnit. Poskytovatel služeb bude informovat uživatele o jakýchkoli doplněních pomocí e-mailu a to dříve, než vstoupí v platnost. Když doplňky vstoupí v platnost budou muset registrovaní uživatelé při prvním vstupu výslovně přijmout takové doplňky, aby mohli stránku používat. V případě odmítnutí změněných podmínek, registrace bude neplatná a spolupráce ukončena.

Budapest 14. června 2014