szolgáltatás

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

1. Cíl pořádku

Cílem stávajícího pořádku je, aby zakotvil firmou Extreme Digital Zrt. používané (sídlo: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. budova X., identifikační číslo firmy: 01-10-045869, vedené u Soudu hlavního města Budapešť, daňové číslo: 14174179-2-44) principy o nakládání s osobními údaji a ochraně soukromí, dále politiku Společnosti o nakládání s osobními údaji a ochranu soukromí.

Na základě rozhodnutí Maďarského úřadu obchodních povolení Extreme Digital Zrt. (Dále jen Dodavatel) je oprávněn provozovat zásilkovou službu pod evidenčním číslem C / 003 499. Cílem tohoto řádu je, v průběhu zpracování osobních dat elektronickou formou (ochrana dat) zajistit práva a základní práva ke svobodě každé osoby, bez ohledu na jeho národnost a místo bydliště, aby byla obzvláště respektována ochrana soukromí ve všech oblastech Dodavatelem poskytovaných služeb.


2. Název správce údajů

Správce údajů je Extreme Digital Zrt. (Sídlo: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. Budova X.)

Vzhledem k tomu, že zpracování dat se vztahuje na uživatele, který je v obchodním styku se správcem údajů, není nutné zpracování dat zaevidovat podle § 30. bod a) zákonu z roku 1992. LXIII (dále jen Avtv.) O ochraně dat a zpřístupnění veřejných dat.
Okruh zpracovávaných osobních údajů

3.1. Registrace. Při procesu registrace Zákazník oznámí povinně následující osobní údaje:

    Uživatelské jméno,
    Vlastní emailová adresa,
    heslo,
    Fakturační adresa (příjemce faktury, ulice, číslo popisné, obec, PSČ),
    Adresa dodání (příjemce zásilky, ulice, číslo popisné, obec, PSČ),
    Telefonní číslo.

3.2. V průběhu provozování systému se technicky zapisují následující údaje: údaje přihlašující se počítače uživatele, které se generují v průběhu využití služeb, které systém správce údajů zapisuje jako automatický výsledek technických procesů. Automaticky se zapisovatelné údaje systém bez zvláštního prohlášení nebo jiného činu při přihlášení a odhlášení automaticky eviduje. Tyto údaje je zakázáno spojit s ostatními osobními údaji - výjimkou zákonem stanovených případů. K údajům má přístup pouze správce údajů.

3.3. Při průběhu návštěvy Webové stránky zašleme na počítač uživatele jeden nebo více cookie - tj jeden malý soubor, obsahující charakterový řetězec -, který zajistí identifikaci vyhledávače počítače. Tyto cookie zajišťuje Google, jejich použití se uskutečňuje přes sytém Google Adwords. Tyto cookie zasíláme pouze v případě návštěvy některých podstránek, čili zapisují se a shromažďují se data o faktu a času návštěvy dané stránky. Žádná jiná data se nezapisují.

Použití tímto způsobem zaslaných cookie je následující:
externí dodavatelé, mezi nimi i Google, pomocí těchto cookie uchovávají návštěvy, pokud uživatel již dříve navštívil webovou stránku inzerenta a na základě toho pro uživatele zveřejňují inzerci internetových webových stránek jiných - jako partneři Google - dodavatelů.

Uživatelé si mohou vypnout cookie Google na k tomu určené stránce. (Znamená to pro uživatele, že na stránce Network Advertising Initiative v sekci odhlášení odběru může zakázat zasílání cookie i od jiných poskytovatelů služeb.)


4. Právní základ, cíl a způsob zpracování dat

4.1. K zpracování dat dojde v důsledku použití obsahu internetových stránek www.edigital.sk (dále jen Webová stránka) ze strany uživatelů dobrovolně, na odpovídající informaci zakládající se na prohlášení, které obsahuje výslovný souhlas uživatelů k tomu, aby se v průběhu použití stránek oznámeno osobní údaje mohly být použity.

Právním základem zpracování osobních údajů je dobrovolný souhlas dotčené osoby podle zákona z roku 1992. č LXIII, § 3., odstavec 1, bod a) o ochraně osobních údajů ao zpřístupnění veřejných dat. Uživatel souhlasí s nakládáním údajů v rámci zpracování osobních údajů s použitím webové stránky, s registrací a s oznámení některých svých osobních údajů.

4.2. Cílem zpracování dat je zajištění poskytování služeb dosažitelné na Webových stránkách. Dodavatel uchovává Zákazníkům poskytnuté údaje spojené pouze s cílem, výhradně tedy v zájmu plnění objednaných služeb pokud pozdějšímu dokazování podmínek případně vzniklé smlouvy.

4.3. Cílem automaticky se pripisujúcich dat je sestavování statistik, technologický rozvoj informačního systému a ochrana práv uživatelů.

4.4. Správce údajů poskytnuté osobní údaje na jiné cíle, než jsou uvedeny v těchto bodech nelze použít. Poskytnutí osobních údajů pro třetí osobu nebo úřady - pokud zákon nerozhoduje od tohoto odlišně s uložením povinností - je možné pouze na základě předchozím, výslovným souhlasem uživatele.

4.5. Správce údajů předány-obdržené osobní údaje neověřuje. Za pravost poskytnutých dat odpovídá výlučně osoba, která je poskytla. Kterýkoli Zákazník při poskytnutí e-mailové adresy zároveň bere na sebe odpovědnost ohledně toho, že z uvedené e-mailové adresy využije služby jen on. Ohledem na výše popsanou odpovědnost veškerou odpovědnost související s přihlášením se pomocí zaregistrované e-mailové adresy nese výhradně ten uživatel, kdo zaregistroval e-mailovou adresu.

5. Období nakládání s osobními údaji

5.1. Zpracování v registračním procesu poskytnutých osobních údajů začíná registrací a končí smazáním dat. V případě nepovinných údajů zpracování začíná registrací a potrvá do mazání daných dat. K smazání registrace ze strany Zákazníka nebo ze strany Dodavatele může dojít kdykoliv v případech a způsobem zakotvených ve Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen VOP).
 
5.2. Systém zaprotokolované data ukládá od začátku protokolování do 6 měsíců - kromě data poslední návštěvy, který se automaticky nadpisy.
 
5.3. Vyšší psané směrnice se netýkají plnění v právních předpisech (například účetní evidence) určených archivačních povinností nebo ostatních, na Webových stránkách v procesu registrace poskytnutých dat, se kterými na zpracování dat dochází na základě souhlasu Zákazníka.

6.Okruh osob s oprávněným k přístupu dat, přenos dat, zpracování

6.1. K přístupu a seznámení se s daty má právo Dodavatel a kmenový zaměstnanci Dodavatele, avšak data nezveřejňují a data třetí osobě neposkytují.

6.2. V okruhu provozovatele základem sloužícího informačního systému, plnění zakázek, řešení vyúčtování Dodavatel může využít služeb externích dodavatelů (jako správce systému, speditérská služba, účetního). Dodavatel však neodpovídá za zpracování údajů jmenovaných externích dodavatelů.

6.3. Kromě výše uvedených případů na poskytnutí osobních údajů Zákazníka může dojít výhradně v zákonem stanovených případech a v případě souhlasu Zákazníka.

7.Zákazníkovy práva a možnosti uplatňování práva

7.1. Zákazník má právo kdykoliv požádat o informace o svých, Dodavatelem zpravovaných soukromých údajích, které však kdykoliv může změnit způsobem stanoveným ve Všeobecných obchodních podmínkách (VOP). Zákazník má právo požádat o smazání svých údajů v tomto bodě nacházející se v kontaktní adrese.

7.2. Dodavatel na základě požadavku Zákazníka informuje Zákazníka o jeho, a Dodavatelem zpravoných údajů, o právním důvodu, o cílech správy údajů dále o tom, komu a s jakým cílem, byly poskytnuty jeho údaje. Vyžadované informace Dodavatel poskytne písemnou formou v průběhu 30 dnů od doručení žádosti.

7.3. Dotyčný svá práva může uplatnit na níže uvedené adrese písemnou formou:

Poštovní adresa:

Extreme Digital Zrt.

1033 Budapest

Szentendrei út 89-95. budova X.

Zákazník se může obrátit ohledně otázek týkajících se nakládání osobních údajů a s připomínkou k pracovníkovi Dodavatele pomocí výše uvedeného kontaktu.

7.4. Zákazník je kdykoliv oprávněn požádat o úpravu nebo o smazání svých nesprávně zapsaných údajů. Některé své údaje má možnost upravit Zákazník na Webových stránkách; v ostatních případech Dodavatel po obdržení žádosti do 3 pracovních dnů smaže Zákazníkovy údaje, co bude definitivně. Smazání se však netýká zpracování dat určeným zákonem (např. Účetní evidence), které však Dodavatel ukládá do potřebné doby.

7.5. Zákazník svá práva může uplatnit u soudu podle Avtv., A na základě zákona (č. IV. Z roku 1959.) a dále může požádat o pomoc od inspektora pro ochranu soukromí (1051 Budapest, Nádor u 22. poštovní adresa: 1387 Budapest Pf . 40, další informace: http://abiweb.obh.hu/abi/).

7.6. Pokud Zákazník v zájmu použití služby během registračního procesu uvedl údaje třetí osoby nebo v průběhu použití Webové stránky jakýmkoli způsobem způsobil škodu, Dodavatel má právo vůči zákazníkovi uplatnit nárok na odškodnění. Dodavatel v takových případech poskytne veškerou pomoc postupujícím úřadem v zájmu dosažení cílu zjištění totožnosti porušující osoby.

8. Použití e-mailových adres

8.1. Dodavatel věnuje zvláštní pozornost právně platné manipulaci a používání zpravovaných elektronických adres, tím pádem je však použití na zaslání listů (informativní či reklamní) níže určenými způsoby.

8.2. Zpracování e-mailu slouží především k identifikaci Zákazníka, dále slouží k plnění zakázek, v průběhu čerpání služeb na udržování kontaktu tím pádem tedy v zájmu jmenovaných věcí dochází k zasílání e-mailů.

8.3. V některých případech Dodavatel zasílá pro příslušné informace elektronickou cestou e-mailem o změnách služeb poskytovaných Dodavatelem, o změnách VOP a dále o ostatní, jak Dodavatelem poskytovaných podobných služeb. Z takových, "seznamy obsahující obchodní sdělení" se odhlásit nedá, tyto seznamy Dodavatel nepoužívá pro reklamní účely.

8.4. Na elektronickou adresu, poskytnutou v průběhu registračního procesu Dodavatel zasílá inzerce nebo reklamy (novinky) obsahující listy pouze na základě výslovného souhlasu Zákazníka způsobem a v případech odpovídajících předpisům zákona.

 

8.5 V případě že Zákazník je přihlášen na odběru newsletteru, Dodavatel zpracuje jeho údaje do té doby, dokud uživatel se neodhlásíte z odběru letáků pomocí odkazu "Odhlásit se z newsletteru" na spodní části letáku, nebo Zákazník nežádá písemně o odhlášení odběru letáků. Registrovaný Zákazníci mohou kdykoliv změnit tato nastavení vstupon na svou osobní stránku.

9. Ostatní směrnice

9.1. Systém Dodavatele může shromažďovat data o uživatelích, avšak tyto údaje nelze spojit s ostatními údaji poskytnutých uživatelem v rámci registračního procesu ani data vzniklé při návštěvě druhých webových stránek a čerpání služeb.

9.2. V každém případě, pokud poskytnuté údaje Dodavatel chce použít na jiný cíl, než byl původně určen při registraci, o tomto informuje uživatele, k tomu získá jeho předchozí a výslovný souhlas a zároveň zajistí možnost pro něj, aby takové použití svých dat zakázal.

9.3. Dodavatel se zavazuje, že se postará o bezpečnost zpracovaných dat, učiní taková technická opatření, která zajistí, aby poskytnuté, ukládána data byla chráněna a zároveň udělá vše v zájmu zabránění zničení dat a neoprávněnému zneužití a neoprávněné úpravě. Dále se zavazuje, že každou třetí osobu, které případně data poskytne nebo předá, také upozorní na jeho povinnosti týkající se správného nakládání s osobními údaji.

9.4. Dodavatel si ponechává právo, aby existující řád s předchozím vyrozuměním Zákazníky jednostranně změnil. Po vstupu v platnost změn Zákazník s užíváním služeb projeví odkazující chování, čímž respektuje provedené změny obsahující tento Řád.