INFORMACE O UKONČENÍ EXTREME DIGITAL ZRT. A ZMĚNA SPRÁVCE ÚDAJŮ

Vážený zákazníku,

S účinností od 1. dubna 2024 bude dokončen proces sloučení minulých let, v jehož důsledku společnost Extreme Digital Zrt . ( sedadlo : H- 1097 Budapešť, Könyves Kálmán krt . 34. (LIBERTY Irodaház ), "ED Zrt .") bude ukončena sloučením do Extreme Digital-eMAG Kft . ( sedadlo : H- 1097 Budapešť, Könyves Kálmán krt . 34. (LIBERTY Irodaház ), "eMAG") a eMAG jako nabývající právnická osoba se stane právním nástupcem ED Zrt . podle §§ 12-16 zákona CLXXVI z roku 2013 o reorganizaci, fúzi a rozdělení právnických osob ("zákon o přeměnách"). Zpřístupnění a přenos vašich údajů od ED Zrt . vůči společnosti eMAG je zákonnou povinností společnosti ED Zrt . a společnost eMAG získá vaše osobní údaje od společnosti ED Zrt .

ED Zrt . a eMAG samostatně jmenovaly pověřence pro ochranu osobních údajů , které lze kontaktovat na následujících kontaktních údajích s přihlédnutím k uvedeným datům:

V souladu s výše uvedeným přejdou na společnost eMAG práva a povinnosti vyplývající ze zákaznických smluv uzavřených před datem ukončení fúzí a týkajících se tuzemského prodeje, včetně záručních a záručních nároků. Můžete kontaktovat zákaznický servis eMAG přímo na e-mailové adrese [email protected] pro jakékoli záležitosti související s nákupem, ať už se jedná o záruku, požadavky na kopii faktury nebo cokoli jiného, co je pro vás důležité v souvislosti s vaší objednávkou.

Informujeme Vás, že od 1. dubna 2024 bude eMAG jako právní nástupce nezávislým správcem údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Evropského parlamentu (EU) 2016/679 Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), pokud jde o zpracování osobních údajů prováděné předchůdcem ED Zrt . ke dni fúze. eMAG se stane správcem údajů dnem, kdy ED Zrt . se sloučí do eMAG.

Souhlasy s přímým marketingem udělené společnosti ED Zrt . před sloučením přejde podle nástupnictví na nástupnickou společnost eMAG, takže společnost eMAG bude moci po sloučení kontaktovat zákazníky pro reklamní účely na základě souhlasu uděleného předchůdci ED Zrt . . Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat a pokud si nepřejete dostávat zprávy přímého marketingu od společnosti eMAG, dejte nám prosím vědět tím, že nás budete kontaktovat. Odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost předchozích činností zpracování údajů.

V případě změny identity správce údajů budou soubory obsahující osobní údaje v projednávaných případech předány spolu s předávacím protokolem. V předávacím protokolu budou podrobně uvedeny přijaté nebo předané dokumenty.

Po zániku ED Zrt . , eMAG jako právní nástupce bude i nadále zpracovávat některé osobní údaje o vás za účelem plnění zákonných povinností. Budou zahrnovat:

  • Osobní údaje zpracovávané za účelem správy záruky budou uchovávány po dobu promlčení občanskoprávních nároků, tj. pět let.
  • Osobní údaje zpracovávané pro plnění účetních povinností jsou uchovávány po dobu 8 let po skončení účetního období v souladu s § 169 zákona C z roku 2000 o účetnictví. Osobní údaje zpracovávané pro plnění fakturačních a daňových povinností jsou zpracovávány podle § 78 odst. 3 zákona CL z roku 2017 o daňových pravidlech a § 179 zákona CXXVII z roku 2007 o dani z přidané hodnoty do konce 5. vystavení faktury.
  • V případě stížnosti na ochranu spotřebitele budou osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností ochrany spotřebitele uchovávány po dobu 3 let podle § 17/A odst. 7 zákona CLV z roku 1997 o ochraně spotřebitele.
  • Pokud bylo v souvislosti s právním vztahem mezi spotřebitelem a ED Zrt. zahájeno úřední nebo soudní řízení . osobní údaje budou dále zpracovávány po dobu trvání těchto řízení až do jejich pravomocného ukončení .

Pokud máte uživatelský účet registrovaný u ED Zrt ., pak bude váš účet převeden na eMAG a eMAG bude nadále zpracovávat vaše související osobní údaje, jako je vaše uživatelské jméno, heslo, nastavení profilu, vouchery, kreditní/debetní karty, kontakt a fakturační údaje, záruční a servisní záležitosti, hodnocení, nastavení newsletteru a historie nákupů pro splnění podmínek použití eMAG [https://www.emag.hu/help/altalanos-felhasznalasi-feltetelek/] jako smlouvy.

V rámci ED Zrt . a naši zaměstnanci společnosti eMAG mohou mít přístup k vašim osobním údajům na základě „potřeby vědět“. Společnost eMAG může také zapojit další osoby a třetí strany jako zpracovatele dat, aby nám poskytovali služby, a soudy, vládní orgány nebo jiné úřady mohou vyžadovat, abychom je zveřejnili.

Kromě dalších práv máte právo na přístup ke svým údajům, jejich opravu nebo výmaz, jakož i při určitých příležitostech vznést námitku proti použití vašich údajů a máte právo na přenositelnost údajů.

PRÁVO NA NÁMITKU

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z jakéhokoli důvodu souvisejícího s vaší situací a v takovém případě nemusíme být schopni zpracovávat vaše osobní údaje. Pokud máte právo vznést námitku a výkon tohoto práva je oprávněný, nebudou vaše dotčené osobní údaje pro účely námitky dále zpracovávány.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů nebo chcete uplatnit svá práva subjektu údajů po sloučení, můžete tak učinit pomocí níže uvedených kontaktních údajů s přihlédnutím k uvedeným datům:

  • do 31. března 2024 zasláním e-mailu na adresu [email protected] nebo dopisu na poštovní adresu ED Zrt ;
  • od 1. dubna 2024 zasláním e-mailu na adresu [email protected] nebo dopisu na poštovní adresu společnosti eMAG.

Můžete podat stížnost u maďarského národního úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací ( Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – NAIH; sídlo: H-1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; webové stránky: www.naih.hu; telefon: +36-1-391-1400; e-mailová adresa: [email protected]; fax: +36 1 391 1410) nebo u dozorového úřadu členského státu EU, kde se nachází vaše bydliště, místo výkonu práce nebo místo údajného porušení.

Další informace o činnostech společnosti eMAG v oblasti zpracování dat naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti eMAG na adrese https://www.emag.hu/help/szemelyi-adatok-vedelme/